Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Vrijeschool De Kaap
img

Vrijeschool de Kaap - Rudolf Steiner College

Vrijeschoolonderwijs voor alle leerwegen van het vmbo!

Sinds schooljaar 2017-2018 is het aanbod voor vrijeschoolonderwijs in Rotterdam uitgebreid. De samenwerking tussen het Rudolf Steiner College en de Young Business School maakt het mogelijk om binnen het vmbo op alle niveaus vrijeschoolonderwijs aan te bieden.

In het fantastische nieuwe gebouw midden op Katendrecht is ons ruimte ter beschikking gesteld waar de leerlingen volgens het leerplan van Rudolf Steiner les krijgen. De meeste lessen worden dan ook gegeven door docenten van het Rudolf Steiner College, daar waar mogelijke zoeken we de samenwerking op. Formeel is de Vrijeschool de Kaap een afdeling van de Young Business School.

Kleine klassen:

Voor twee kleine klassen per leerjaar bieden we onderwijs op vmbo basis/-kader niveau. Daarnaast hebben we een klas voor leerlingen met een vmbo gemengd/-theoretisch advies. Deze klas houden we ook graag klein, er kunnen maximaal 20 leerlingen geplaatst worden.

Iedereen een eigen niveau

Omdat elke leerling uniek is, dagen we de leerlingen in de verschillende klassen uit om te excelleren in de vakken waar dat mogelijk is. Blijkt dat een leerling een vak gemakkelijk vindt of juist erg moeilijk, dan is het mogelijk om dat vak op een ander niveau te volgen.

Ook bij het afstuderen is het mogelijk om een vak op een ander niveau af te ronden.

Inrichting:

Op de Vrijeschool de Kaap beginnen we de dag met iets doen! Elke drie weken wordt gewisseld van ambacht, kunst of techniek. Leerlingen ontdekken zo waar hun talenten liggen en worden direct in de ochtend creatief gestimuleerd.

Na de pauze krijgen de leerlingen periodeonderwijs. Daar wordt de ontwikkelingsgericht leerstof gevolgd volgens de pedagogiek van de vrijeschool.

In de middag volgen de vaklessen Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, euritmie, muziek en gymnastiek. De leerlingen hebben vier klassenuren per week. Dan wordt onder begeleiding van de mentor het huiswerk gemaakt en worden studievaardigheden geoefend. Periodes en vaklessen worden waar mogelijk gekoppeld om projectmatig- en vakoverstijgend te werken.

In de 1e en 2e brugklas houden de leerlingen dezelfde mentor. Deze geeft ook veel les in de eigen klas zodat er veel begeleiding is en er snel geschakeld kan worden als er extra ondersteuning nodig is of als een leerling even niet lekker in zijn/haar vel zit.

Leerlingen oriënteren zich op veel ambachten en krijgen een breed lesaanbod. Ze ontdekken zo waar kwaliteiten en affiniteiten liggen en nemen veel vaardigheden mee de bovenbouw in.

In het 3e en 4e leerjaar ligt de nadruk op individuele belangstelling en vaardigheden van de leerling. In deze laatste twee leerjaren nemen de stages een belangrijke plaats in en maken leerlingen op de werkvloer kennis met verschillende beroepen. Ze ontwikkelen niet alleen veel vaardigheden, ze ontdekken ook wat wel of juist niet aansluit. Een duidelijke en bewuste keuze voor het vervolgonderwijs ligt in het verschiet.

 

Afsluiting

Aan het einde van het tweede leerjaar bekijken we goed wat de beste leerweg voor een leerling is. Daarna wordt in twee jaar naar het bijpassende diploma toegewerkt.

Leerwegen:

  • Vmbo-basis. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 2 opleidingen.
  • Vmbo-kader. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3 opleidingen.
  • Vmbo-gemengd/-theoretisch. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 4 opleidingen of de HAVO.

 

Portfolio:

Naast het diploma heeft de leerling gewerkt aan een portfolio van de ambachtelijke perioden en de stages. Leerlingen kunnen met het portfolio laten zien welke vaardigheden ze bezitten en welke succesvolle projecten ze gevolgd hebben. Voor MBO opleidingen die aanvullende eisen stellen bij aanname wordt de kans op succes vergroot.

Door het maken van een eigen portfolio kan ook de leerling zelf terugkijken op zijn/haar leerproces van de vier jaren op de Vrijeschool de Kaap.

 

Aanmelding

Voorwaarde om te worden aangenomen op de Vrijeschool de Kaap is een advies vmbo-BL / -KL -/ -GL / -TL. Daarnaast moet de basisschool aangeven dat de leerling meer gebaat is bij leren vanuit het doen.

Leerlingen met leerproblemen en problemen op het gebied van gedrag zijn niet op hun plaats binnen de Vrijeschool de Kaap.

 

Na aanmelding volgt een gesprek met de ouders of verzorgers en de leerling.

Voor aanmelding op de Vrijeschool de Kaap gelden bepaalde voorrangsregelingen.

De definitieve procedure en voorrangsregelingen voor aanmelding worden vastgelegd in de ‘Rotterdamse plaatsingswijzer 2017-2018’. Zie www.fokor.nl

 

LWOO

De school heeft een LWOO licentie en zet de gelden in om het lesaanbod in kleine klassen mogelijk te maken. Mocht meer zorg nodig zijn dan werken we samen met het zorgteam van de YBS, schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog om samen te kijken waar ondersteuning nodig is.

Informatie

Informatie over de aannameprocedure is te verkrijgen bij mevrouw Mourik, teamleider van vrijeschool de Kaap mmourik@lmc-vo.nl , 010-4293438

www.instagram.com/vrijeschooldekaap
www.facebook.com/vrijeschooldekaap

 

 

 

 

Ga snel naar