Maashavenweg 14

3072 AZ Rotterdam
T   010 429 34 88
E   info@youngbusinessschool.nl

Regelingen en procedures

Leerlingstatuut
In het Leerlingstatuut staan de rechten en de plichten van de leerlingen en de school beschreven. Leerlingen hebben recht op gelijke behandeling in gelijke situaties. Jij en je ouders/verzorgers hebben bovendien recht op inzage op het schoolwerkplan. Als je vindt dat YBSR niet aan zijn plichten voldoet, kun je dit melden bij de teamleider. Deze zal er alles aan doen om de klacht te verhelpen.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling LMC
Alle leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht, als er sprake is van een klacht tegen het bevoegd gezag (het bestuur), of tegen iemand die onder de rechtsverantwoordelijkheid van het bestuur valt. Het kan gaan om klachten of geschillen van uiteenlopende aard. Zoals zaken waarbij bijvoorbeeld discriminatie, pesten, geweld en machtsmisbruik een rol spelen. Vóór het starten van een officiële klachtenprocedure wordt altijd eerst geprobeerd een conflict door de partijen zelf te laten oplossen. De vertrouwenspersoon kan hier sturing aan geven. In voorkomende gevallen (bijv. bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik) kan (en moet) de vertrouwenspersoon aangifte doen bij de politie.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.
Ons bestuur heeft een eigen klachtenregeling.

De LMC-brede vertrouwenspersonen zijn:

Mevr. S. Kulcu, skulcu@eenheidzorg.nl

Dhr. H. van Doorn, hvandoorn@lmc-vo.nl

Je kunt ze telefonisch bereiken via 088 562 86 87. Er volgt dan een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met de 06 van mevr. Külcü of dhr. Van Doorn.

Bestuur:
LMC voortgezet Onderwijs
College van bestuur:
Postbus 315
3000 AH Rotterdam
T 010 - 436 67 66

Als laatste mogelijkheid kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, het LKC in Utrecht:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld:
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of bij de school problemen voordoen op het gebied van:

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• grove pesterijen;
• extremisme en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
Inspectie van het onderwijs
t.a.v. loket onderwijsinspectie
Postbus 2730
235 GS Utrecht

Meldcode Huiselijk geweld
Als jongeren worden geconfronteerd met huiselijk geweld- en of kindermishandeling zijn scholen sinds 1 juli 2013 verplicht te handelen volgens de "Meldcode Huiselijk geweld". Doordat scholen handelen volgens de "Meldcode Huiselijk geweld" wordt het voor slachtoffers mogelijk snel ondersteuning te krijgen vanuit de professionele zorg. De "Meldcode Huiselijk geweld" bestaat uit 5 stappen die verplicht doorlopen moeten worden;

Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met collega’s en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: afweging van het risico, aard en ernst.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. 

Indien bij het doorlopen van de meldcode blijkt dat er een vermoeden/ of sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt een (pre)signaal afgegeven of melding gedaan in het signaleringssysteem van SISA. (Kijk op www.sisa.rotterdam.nl voor meer informatie)

Ga snel naar
Aanmelden schooljaar 2022-2023

Interesse in onze school?

Kijk dan hier hoe u zich kunt aanmelden.